عمران محاسب

برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800 و جزوات آزمون های نظام مهندسی

لیست برنامه ها:

برنامه طراحی خاموت ویژه لرزه ای برای ستونهای بتنی مستطیلی و محاسبه تعداد و فواصل آرماتورها

برنامه طراحی دورپیچ و تنگ ویژه لرزه ای برای ستونهای بتنی دایره ای و محاسبه قطر و گام آرماتورها

برنامه طراحی فولاد خمشی مقاطع بتنی و محاسبه تعداد و قطر آرماتورها و فولاد حداقل و حداکثر

برنامه محاسبه طول مهاری آرماتورها در فشار و کشش با یا بدون قلاب

برنامه محاسبه طول مهاری آرماتورها در فشار و کشش با یا بدون قلاب با احتساب اضافه آرماتور اجرایی

برنامه محاسبه طول مهاری آرماتورهای گروهی در فشار و کشش

برنامه محاسبه لنگر خمشی ترک‌خوردگی برای انواع مقاطع بتنی مستطیلی، I شکل و T شکل

برنامه آنالیز مقاطع بتنی عادی شامل تعیین نوع رفتار، محاسبه تار خنثی و ظرفیت خمشی

برنامه آنالیز مقاطع بتنی با فولاد فشاری شامل تعیین نوع رفتار، محاسبه تار خنثی و ظرفیت خمشی

برنامه آنالیز مقاطع بتنی بال دار شامل تعیین نوع رفتار، محاسبه تار خنثی و ظرفیت خمشی

برنامه محاسبه ظرفیت محوری و خمشی و ظرفیت محوری مجزا در ستونهای دایره ای و مستطیلی

برنامه تشخیص نوع ستون بتنی و محاسبه لنگر خمشی نهایی تشدید یافته ستونهای لاغر

برنامه محاسبه ضریب طول موثر ستونهای بتن آرمه در قابهای مهار شده یا مهار نشده

برنامه محاسبه توزیع تنش در خاک زیر پی و تنش در دیوارهای برشی

برنامه محاسبه ظرفیت پیچشی مقاطع بتنی و طراحی فولاد پیچشی طولی

برنامه محاسبه لنگر پیچشی ترک‌خوردگی و فولاد پیچشی طولی و عرضی شامل خاموتها و فاصله آنها

برنامه کنترل برش یکطرفه و دوطرفه (پانچ) در دال ها و پی های بتن آرمه و محاسبه بار مجاز ستون

برنامه محاسبه ظرفیت برشی انواع مقاطع بتنی با یا بدون اتکا و نیروی محوری و خاموت با هر زاویه

برنامه طراحی فولاد برشی مقاطع بتنی شامل محاسبه تعداد و قطر خاموتها و فواصل آنها

برنامه طراحی کامل فولاد پیچشی و برشی توامان در مقاطع بتنی

برنامه کنترل و آنالیز فولاد پیچشی و برشی توامان در مقاطع بتنی

برنامه محاسبه مرکز پلاستیک انواع مقاطع بتنی

برنامه محاسبه ضریب زلزله بدون نیاز به جداول با احتساب زمان تناوب تحلیلی و تاثیر میانقابها (۴-۲۸۰۰)

برنامه محاسبه نیرو و برش طبقات ساختمان تحت بارگذاری زلزله (۴-۲۸۰۰)

برنامه محاسبه بار معادل دیوارهای تقسیم کننده

برنامه جامع تبدیل واحد برای رشته مهندسی عمران

برنامه محاسبه سطح موثر ورقهای سوراخدار و ظرفیت کششی نهایی ورقها به روش حدی (LRFD)

برنامه طراحی ابعاد و ضخامت کف ستون و محاسبه حداکثر نیروی مجاز ستون به روش حدی (LRFD)

برنامه محاسبه توزیع تنش زیر کف ستون های فولادی

برنامه محاسبه ظرفیت خمشی تیرهای فولادی به روش حدی (LRFD) و محاسبه بار در حالات مختلف

برنامه طراحی خمشی تیرهای فولادی به روش حدی (LRFD) همراه با محاسبه لنگر در حالات مختلف

برنامه محاسبه ظرفیت فشاری انواع ستون باکس، تک و دوبل فولادی به روش حدی (LRFD)

برنامه طراحی انواع ستون باکس، تک و دوبل فولادی به روش حدی (LRFD)

برنامه تعیین انواع مقاطع فشرده، غیرفشرده و لاغر تحت اثر خمش به روش حدی (LRFD)

برنامه محاسبه مشخصات پلاستیک و ظرفیت خمشی تیر مرکب به روش حدی (LRFD)

برنامه محاسبه نیروی برشی افقی و طراحی انواع برشگیر ناودانی و گلمیخ به روش حدی (LRFD)

برنامه محاسبه ضریب طول موثر ستونهای فولادی در قابهای مهار شده یا نشده با اعمال ضرایب اصلاح

برنامه محاسبه تار خنثی، Ix ،Iy ،rx ،ry ،Sx ،Sy برای انواع تیر ورق های I شکل، T شکل و باکس

برنامه محاسبه تار خنثی پلاستیک، اساس مقطع پلاستیک و لنگر پلاستیک برای انواع مقاطع فولادی

برنامه محاسبه ظرفیت پیچشی مقاطع فولادی لوله ای و قوطی شکل به روش حدی (LRFD)

برنامه محاسبه ظرفیت برشی تیر پیوند برای مقاطع I شکل و باکس به روش حدی (LRFD)

برنامه محاسبه ظرفیت برشی انواع تیرها و تیر ورق های I شکل و باکس به روش حدی (LRFD)

برنامه های طراحی پی، محاسبه rt ،Lp ،Cb و … (بعلاوه بسته آموزشی تحلیل، زلزله و فولاد حدی)

 

دانلود نسخه pdf کتابچه راهنمای کامل برنامه‌ها (کلیک کنید)

کارایی و مزایای خرید برنامه های عمران محاسب (کلیک کنید)

 

ویرایش برنامه ها:

همه برنامه ها کاملا بر اساس آخرین ویرایش مباحث جدید، به‌روزرسانی شده اند (بیش از ۵۰ برنامه جامع) این ویرایش از برنامه ها، نسخه نهایی بوده و تا پایان سال ۱۳۹۹ هیچ گونه تغییری نخواهند داشت. (دانلود راهنمای برنامه ها)

 

برنامه ها بر اساس آخرین اصلاحیه های:

۱- آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (ویرایش چهارم ۲۸۰۰)

۲- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۲)

۳- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۲)

۴- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۲)

۵- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۲)

 

برنامه نویس: سعید سیدعلیخانی (با بیش از ۱۵ سال سابقه برنامه نویسی در رشته مهندسی عمران)

گروه مهندسی بهین سازان (دفتر نظام مهندسی اراک)