عمران محاسب

جزوات آزمون های نظام مهندسی و برنامه های محاسباتی عمران برای ماشین حساب های کلاس پد، الجبرا و 5800


دیاگرام ها و فرمول های برش، خمش و تغییر شکل در تیرها

نویسنده: عمران محاسب
۸ فروردین ۹۳

مرجعی کاربردی و مفید برای روابط و نمودارهای تحلیل سازه ها و مقاومت مصالح:

 

دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسب